آرشیو تگ ها : کیفیت پشم

۱۵شهریور/۹۶
قالي ايراني با پشم گوسفند ايراني

قالي ايراني با پشم گوسفند ايراني

قالي ايراني با پشم گوسفند ايراني قالي ايراني با پشم گوسفند ايراني,حدود %۷۰ مواد اوليه مصرفي قالي ايران پشم است. از ضرورت هاي اوليه ارتقاي كيفيت قالي ايراني توجه به پشم مصرفيادامه توضیحات