آرشیو تگ ها : قالی قم

۰۸مرداد/۹۶

تاریخچه فرش قم

    تاریخچه فرش قم تاریخچه فرش قم استان قم در جنوب استان تهران و در مسیر ارتباطی استان های جنوبی با مرکز و شمال کشور واقع شده است. استان قم شاملادامه توضیحات