آرشیو تگ ها : قالی تهران

۱۳مرداد/۹۶

تاریخچه قالی بافی تهران

تاریخچه قالی بافی تهران   تاریخچه قالی بافی تهران تاریخچه قالی بافی تهران،به طور حتم قالیبافی که از مشاغل مهم خانوارهای ایرانی بوده، در تهران نیز رواج داشته است. نقاشیها و عکسهایادامه توضیحات

۰۷مرداد/۹۶

تاریخچه فرش تهران

تاریخچه فرش تهران تاریخچه فرش تهران ساختار به طور حتم قالیبافی که از مشاغل مهم خانوارهای ایرانی بوده، در تهران نیز رواج داشته است. تاریخچه فرش تهران،نقاشیها و عکسهای قدیمی ماهیت روستاییادامه توضیحات