آرشیو تگ ها : قالیشویی پیروزی اصل-قالیشویی قیطریه

۱۸اردیبهشت/۹۶

قالیشویی قیطریه در محدوده پیروزی

ریشه بافی توسط قالیشویی قیطریه شیرازه دوزی توسط قالیشویی قیطریه رفع بید خوردگری توسط قالیشویی قیطریه قالیشویی قیطریه قالیشویی قیطریه فرش  عضو رسمی اتحادیه قالیشویان تهران با بیش از ۳۰ سال سابقهادامه توضیحات