آرشیو تگ ها : قالیشویی در دروس-قالیشویی قیطریه

۲۴فروردین/۹۶

رنگرزی

تعریف رنگرزی تثبیت یک ماده رنگدار بر روی سطح اتکاء مورد نظر رنگرزی می گویند. ماده رنگی ممکن است به سطح جسم چسبیده و ثابت شود یا آنکه در داخل الیاف نفوذادامه توضیحات