آرشیو تگ ها : فرش هخامنشی

۰۹اردیبهشت/۹۶

فرشی از دوران هخامنشی

رازهای مهیج فرشی از دوران هخامنشی یونانیان باستان برای قالی های بابلی و هخامنشی ارزش فراوانی قائل بودند. در آن روزگار این گونه قالی ها بسیار با ارزش بود و به آسانیادامه توضیحات