آرشیو تگ ها : رابطه خصوصیات محیط با طرح و نقشه فرش

۲۴بهمن/۹۵

رابطه خصوصیات محیط با طرح و نقشه فرش

برخی از كارشناسان فرش ادعا می كنند كه طرح های اصلی فرش های ایرانی برگرفته از معماری ساختمان های آن روزگار است. و همچنین رابطه مستقیم محیط با طرح و نقشه فرشادامه توضیحات