آرشیو تگ ها : الیاف فرش فارس

۱۱مرداد/۹۶

تاریخچه فرش فارس

تاریخچه فرش فارس   تاریخچه فرش فارس تاریخچه فرش فارس استان فارس در انتهاي جنوب شرقي دامنه هاي زاگرس كه بتدريج از ارتفاع آنها كاسته ميشود قراردارد. منطقه ساحلي آن بسيار گرمادامه توضیحات