آرشیو تگ ها : الیاف فرش سنندج

۱۱مرداد/۹۶

تاریخچه فرش سنندج

تاریخچه فرش سنندج   تاریخچه فرش سنندجکردستان ایران از نقطه نظر قالیبافی دارای دو قطب فعال است که یکی از آنها شهر سنندج و دیگری بیجار می باشد. قالیبافی و پیشرفت آنادامه توضیحات