دار كشی

دار كشی

پذیرش دار کشی توسط قالیشویی قیطریه زیر نظر کارشناسان حرفه ای

دار كشی

1. -دار كشی  لولايي
دار كشي لولائي ( يك روش داركشي سنتي- كارگاهي است. در اين روش فرش روي الوارهايي كه كنار همچيده
ميشود، ميخكوب شده، با كشيده شدن اشكالات آن برطرف مي .شود هر دستگاه داركشي متشكل از دو سري الوار است
كهيكي از آنها ثابت و ديگري با كمك چندين لولاي فلزي ميتواند حول صفحه ثابت چرخش كند .
با توجه بهاينكه مدت زمان داركشي نسبتاً طولاني و قاليهاي معيوب زياد ميباشد ، كارگاههاي مشهور و باطبع پركار داراي
چندين دستگاه داركشي ميباشند. از طرفي چون ابعاد دستگاه داركشي بزرگ مي باشد فضاي مورد نياز هر دستگاه حداقل
20 متر مربع مي باشد ،) كارگاهها در چندين طبقه طراحي و ساخته ميشود( سقف طبقه اول دستگاه داركشي طبقه دوم
مي باشد و غالبا در سه طبقه ساخته ميشوند () شكل 5(.

در كارگاههاي سنتي عموما دو روش لولائي و تخته ثابت(شكل 2 ( كنار يكديگر قرار دارند . در مورد كجيهاي كم وكوچك
از روش تخته ثابت (ماشين كش) و براي كجيهاي زياد از شيوه لولائي استفاده مينمايند.
-2 -دار كشی  پرسي
اين روش دار كشی  توسط آقاي رحيم فروهر در قم ابداع و در سال 1374 به ثبت رسيده است. در اين شيوه همانند ديگر
روشها، هدف مستقيم و موازي كردن فرش ميباشد و همچون ديگر روشها دو پارامتر اصلي يعني نگهداشتن و كشيدن فرش
محور اصلي كار قرار گرفته است . در اين روش از ميخ و تخته جهت ثابت نمودن قالي استفاده نميشود و دستگاه كاملا”
فلزي است و روي پايههائي قرار گرفته كه قابل تنظيم ميباشند (در اين روش، عمل داركشي برخلاف ديگر روشها ايستاده
انجام ميگيرد بنابراين پايه هاي دستگاه به نحوي طراحي شده اند كه داركش بتواند متناسب با قد خود ارتفاع دستگاه را
تنظيم تا صدمات ناشي از خم شدن و خستگي كار را كمتر نمايد). مزيت اين روش تدريحي بودن عمل كشش در فرش
ميباشد بنابراين احتمال صدمه ديدن فرش وجود ندارد(منظور پارگي تار يا پود فرش ميباشد). در اين شيوه عمل كشيدن
توسط دنده و مارپيچ انجام ميشود و با چرخش يك دور مارپيچ توسط بازوي آن فرش به اندازه يك گام كشيده ميشود(
حدودا” سه ميلي متر .) از طرفي چرخش مارپيچ توسط اپراتور و پس از كنترل با دست و چشم (با لمس كردن پشت فرش
و مشاهده نواحي كه شل ويا شفت شده است) انجام ميگيرد . در اين شرايط كشش ناگهاني به فرش وارد نميشود كه
موجب آسيبديدگي آن بشود . از طرفي در حين مراحل كشش مواد تثبيتكنندهاي مثل نرم كنها و حتي در برخي از
داركشيها رزينهائي به پشت فرش زده ميشود و سپس با كمك حرارت از زير دستگاه (كه بر روي فرش اثر ميگذارد و )
در برخي از موارد با دميدن هواي گرم از روي دستگاه (كه به پشت فرش دميده ميشود) آن را خشك كرده، اين كشيدن و
افزودن تثبيت كننده ها در چندين مرحله موجب ميشود برگشتپذيري كجي در فرش حتي پس از شستشوي آن به
حداقل برسد. ميزان برگشتپذيري كجي در فرش پس از شستشو حدود بيست درصد ميباشد برخي كارگاهها با اين روش
دار كشي فرشهاي صادارتي خود را براي كشورهائي كه داراي رطوبت بالائي ميباشند مثل ژاپن، آلمان و انگستان براي
يكسال ضمانت مينمايد . در اين روش براي نگهداشتن كناره فرش به جاي ميخ از فك استفاده ميشود بنابراين صدمات
واشكالاتي كه در روشهاي ميخي مانند ايجاد شكاف در پشت فرش، پارهشدن قسمتهايي از تار يا پود و يا هر دو علي
الخصوص در فرشهاي ظريف و متراكم و نيز رنگ گرفتگي فرش به سبب زنگزدگي ميخها ديده نمي شود.
3 -داركشي قلابكش
در اين روش نيز همچون ديگر روشها ابتدا طول و عرض فرش در چند نقطه اندازهگيري ميشود تا مقدار كجي و ناحيه آن
مشخص شود(شكل 7 ( سپس اگر فرش داراي سرچله باشد سرچلهها را دسته دسته كرده (حدوداً هر هفت چله يك دسته
را تشكيل مي دهد) و از اين به بعد به دو روش عمل ميشود اول اينكه دستهها را يكي در ميان برگردانده و روي خواب
فرش قرار داده و سپس ميلگرد فلزي به نام سيخو را بين آنها قرار داده و دستههاي زوج و فرد متوالي را روي سيخو گره
ميزنند، در روش دوم ابتدا دستههاي زوج و فرد را گره زده ( مي بايست ارتفاع گره ها يكسان باشد) سپس سيخو را از بين
آنها عبور مي دهند (شكل 6 .(براي اينكه ارتفاع گرهها يكسان بشود داركش انگشت خود را بين دستهها قرار داده و حلقهاي
ايجاد مينمايد به انداز هاي كه سيخو به راحتي از ميان آنها عبور كند . اگر فرش داراي سرچله بلند نباشد و يا اينكه كجي
عرضي داشته باشيم (عرض فرش شيرازه مي شود) با كمك سوزن و نخ پنبهاي مقاوم كوكهايي ميزنند(در كل عرض يا
طول) و با ايجاد حلقه نم هايي محلي براي قرار دادن سيخو ايجاد مي ايند . اين كوكها در يك راستا زده نميشوند چون تنش
زيادي به يك چله (وقتي عرض فرش كشيده ميشود) و يا يك پود ( وقتي طول فرش كشيده ميشود) وارد ميشود و
احتمال پارگي آن بالا مرود بنابراين كوكها روي دو خط فرضي كه به موازات يكديگرند به صورت يك در ميان زده
ميشو .ند تراكم كوكها با مقدار كجي نسبت مستقيم دارد يعني جاهايي كه كجي زياد است تراكم آنها زياد و با فاصلة
كمتري نسبت بهيكديگر قرار ميگيرند و بالعكس.

دار كشی

مطالب مورد علاقه خود را به اشتراک بگذارید

Facebook Google LinkedIn Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *